Regulamin

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, zwanymi dalej Gośćmi, które przebywają na terenie Krakow Central Apartments zwany dalej Obiektem.

2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa nie później niż w dniu przyjazdu do Obiektu (z góry).

3. W przypadku anulowania rezerwacji Gość zostanie obciążany całkowitym kosztem pobytu, chyba że warunki rezerwacji stanowią inaczej.

4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu wraz z kartą kredytową użytą do dokonania rezerwacji.

5. Apartamenty w obiekcie wynajmowane są na doby.

6. Doba pobytowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.

7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić nie później niż na dzień przed wyjazdem.

8. Przedłużenie pobytu jest oferowane w miarę dostępności i po zapłaceniu dodatkowej opłaty.

9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.

10. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć  krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w skrytce.

11. Za zagubienie klucza pobierana jest opłata 50 zł netto.

12. Gość obiektu nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim.

13. Obiekt nie przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami.

14. Palenie tytoniu w całym obiekcie jest zabronione.

15. Zabronione jest przetrzymywanie w apartamentach przedmiotów niebezpiecznych.

16. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00.

17. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.

18. Obiekt może nakazać opuszczenie przez Gościa apartamentu mimo że jego pobyt nie dobiegł końca, jeśli podczas pobytu Gość rażąco naruszył Regulamin lub wyrządził szkodę w mieniu hotelowym czy też innych Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Gościowi nie przysługuje rekompensata za skrócenie pobytu.

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc. Po upływie tego terminu, przedmioty te przepadają na rzecz obiektu.

20. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

21. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

22. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Obiektem jest sąd właściwy dla Obiektu.